Fellini on the set of Satyricon by Tazio Secchiaroli

Fellini on the set of Satyricon by Tazio Secchiaroli